Behandling af dine oplysninger

Virksomheden Psykolog Stine Pagh (herefter kaldet ”jeg”) er, som dataansvarlig i forbindelse med psykologisk behandling af dig, forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan jeg i den forbindelse bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger.

Jeg har tavshedspligt i forhold til, hvad du fortæller mig under vores samtaler, og jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.  

Typer af personoplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig i det omfang, det er relevant for netop dig: 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familie- og sociale relationer, arbejdsforhold og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Oplysninger om helbred, race, seksuel orientering, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning og fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Udover de oplysninger, som jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage oplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller læge.  

Formål med personoplysningerne

Jeg indsamler og opbevarer dine personoplysninger til brug for:

 • Min behandling af dig, journalføring samt de administrative funktioner, der er forbundet hermed.
 • Evt. udarbejdelse af udtalelser, vurderinger eller statusskrivelser til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv. Videresendelse sker først efter, du har gennemlæst den pågældende skrivelse og samtykket. En skrivelse vil altid kun indeholde de oplysninger, der er relevante for det pågældende formål, som den skal tjene.
 • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Psykolognævnet og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, der foreligger en pligt hertil.
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning.

Jeg videregiver i nogle tilfælde dine personoplysninger til følgende:

 • Egen læge – der sendes et startbrev efter opstart på henvisning samt et slutbrev/epikrise ved forløbets afslutning. Begge indeholder få, nødvendige oplysninger – opstartsdato, afslutningsdato samt en meget kort status.
 • De regionale afregningskontorer (Den offentlige sygesikring). Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for klientbehandling.
 • Sygeforsikringen Danmark til brug for din refusion af udgiften til din behandling.
 • Fx din region/kommune, din arbejdsplads eller et forsikringsselskab, hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv.
 • Jeg udveksler de oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig. 

Oplysningspligt og underretningspligt

I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse af oplysninger uden samtykke.

Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din læge.

(De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9). 

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt for at forebygge skaden. 

Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt  (jf. serviceloven § 154).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Opbevaring og slettepolitik

Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe jeg har behov for at varetage de ovenfor angivne formål.  Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilføjelse til journalen.

Der kan opstå tilfælde, hvor jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af Psykologloven samt Bekendtgørelse om psykologers pligt til at føre ordnede optegnelser.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om Psykologhjælp af Juli 2016
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • De oplysninger, jeg har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision.

Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f.

Dine rettigheder

Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer oplysninger om dig, vil jeg selvfølgelig gerne vide det og om muligt ændre det, du er utilfreds med. 

Derudover kan klager over min behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.

Du kan finde nærmere oplysninger på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du kan finde styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk.

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnede optegnelser, som bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelser i form af tilføjelser. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig:

Adresseoplysninger på klinikken: 

Psykolog Stine Pagh
Bredgade 2 A, 1. sal
7400 Herning
Danmark  

Tlf. (+45) 29 21 67 34

Mail: psykolog@stinepagh.dk

Dato: 28. Oktober 2018 

Cookies

Hvad er cookies? 

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på brugerens computer for at kunne genkende computeren. Cookies kan blandt andet bruges til at udarbejde statistik over brugernes anvendelse af websitet. 

En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på brugerens computer, sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til. 

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte: 

Hvad bruges cookies til?

Jeg bruger cookies til at indsamle oplysninger om: 

 • Hvor ofte du besøger hjemmesiden 
 • Kommer du til hjemmesiden fra et link eller en søgning
 • Hvor længe du er på hjemmesiden pr besøg
 • Hvilke sider på hjemmeside, har du besøgt 
 • Hvilken browser type og version, du bruger
 • Hvilken skærmopløsning, du har 
 • Hvilken devices du bruger til at se hjemmesiden, eks. PC eller smartphone
 • Hvilken landsdel eller by du befinder dig i
 • Hvor mange klik min SEO-optimering genererer

Der gemmes ingen personlige oplysninger. Dit besøg på hjemmesiden bliver kun registreret med et fortløbende nummer i systemet.

Formålet med brugen af cookies er, at jeg gerne vil gøre min hjemmeside mere brugervenlig og rette eventuelle uhensigtsmæssigheder. Derfor opfordrer jeg dig til at acceptere de cookies, min hjemmeside anvender, så jeg kan forbedre din og andre brugeres oplevelse af sitet. 

Sådan sletter du cookies og afviser dem fremover

Jeg håber, at du vil tillade cookies, da de hjælper mig med at forbedre websitet.

Ønsker du alligevel ikke at modtage cookies fra dette website, skal du, under internetindstillinger i din browser, vælge avancerede cookie indstillinger og tilføje dette domæne til listen over websites, du vil blokere cookies fra. 

Sådan fjerner eller undgår du cookies

Det afhænger af din browser, hvordan du sletter eller undgår, at der placeres cookies på dit it-udstyr.
Hvis du bruger almindelig PC, kan du slette cookies ved at bruge genvejstasterne [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Hvis det ikke virker, eller du eksempelvis bruger en MAC, kan du, alt efter hvilken browser du bruger, benytte dig af disse fremgangsmåder:

Firefox
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> fjerne individuelle cookies eller rydde din historik.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Indstillinger -> Privatliv -> i rullemenuen under historik vælge “bruge tilpassede indstillinger for historik” -> sætte flueben i “Brug altid privat Browsing-tilstand” og fjern fluebenet i “Accepter cookies fra sider”.

Internet Explorer
For at slette cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Fanen Generelt -> Tryk på knappen Slet -> Cookies-> Slet.

For at blokere cookies skal du gå ind i Funktioner -> Internetindstillinger -> Beskyttelse af personlige oplysninger -> Tag slideren og ryk den i top. Så blokerer du for alle cookies. -> Klik OK.

Google Chrome
For at slette cookies skal du i trykke på værktøjsknappen -> Værktøjer -> Slet browsingdata -> Slet cookies og andre webstedsdata -> Ryd browsingdata.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Vis avancerede indstillinger -> Indstillinger for indhold -> Klik på “Bloker altid websites for at lagre data” og sæt flueben i “Bloker tredjepartscookies og websitedata” -> Ok.

Safari
For at slette cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Tryk på knappen “Vis cookies”. Her kan du enten slette cookies fra et enkelt domæne eller fjerne alle cookies.

For at blokere cookies skal du trykke på værktøjsknappen -> Indstillinger -> Sikkerhed -> Under “Accepter cookies” skal du vælge “aldrig”.

Alle danske hjemmesider er forpligtede til at informere om, hvilke cookies der placeres på brugerens it-udstyr. Denne information skal stemme overens med ”Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr” (i daglig tale cookiebekendtgørelsen).

Psykolog Stine Pagh tilbyder terapi centralt i Herning. Jeg behandler blandt andet stress, depression, angst, lavt selvværd og livskriser.

Jeg kan også hjælpe efter ulykker/overfald eller under sygdomsforløb. Klinikken ligger ved Herning gågade, og der er mulighed for parkering.

Er du interesseret i at høre, om jeg er den rette psykolog for dig, eller har du konkrete spørgsmål, så er du meget velkommen til at kontakte mig.

Gå til kontakt

Psykolog Stine Pagh
(Cand. psych. aut.)
Bredgade 2A, 1. sal
7400 Herning

Tel: 29 21 67 34
psykolog@stinepagh.dk

Privatlivs- og cookiepolitik